O‘zbek-ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

“Tasdiqlayman”
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy va o‘rta maxsus ta’lim
vazirligi
_________________________
«___»_________20___ yil
№ ____________20___ yil
M.O‘.
QAYTA TAYYORLASH VA MALAKA OSHIRISH KURSI
O‘QUV REJASI

Qayta tayyorlash va malaka oshirish yo‘nalishi: Tarjima nazariyasi va amaliyoti
Qayta tayyorlash va malaka oshirish mutaxassisligi: O‘zbek-ingliz tarjima nazariyasi va amaliyoti
Tinglovchilar kontingenti: Oliy ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari
Qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi muddati: 8 hafta (288 soat)

O‘quv modullari Umu-
miy soat
Jami audi-
toriya soati
jumladan Mus-
taqil ta’-
lim
Haftalar bo‘yicha soatlar taqsimoti
naza-
riy
ama-
liy
ko‘chma mash-
g‘ulot
I II III IV V VI VII VIII
Kunlar bo‘yicha soatlar taqsimoti
6 6 6 6 6 6 6 6
I. Oliy ta’limning normativ-huquqiy asoslari 14 12 10 2 2 8 6
1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlarida jamiyat rivoji va ta’lim–tarbiya masalalari 4 4 4 4
1.2. Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari 10 8 6 2 2 4 6
II. Ilg‘or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat 44 38 16 22 6 16 18 10
2.1. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik 30 26 10 16 4 10 10 10
2.2. Tarjimashunislikda ilg‘or xorijiy tajribalar 14 12 6 6 2 6 8
III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash 28 22 8 14 6 6 6 10 6
3.1. Elektron pedagogika asoslari va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash 16 14 4 10 2 6 4 6
3.2. Tarjimaning dasturiy ta’minoti 12 8 4 4 4 2 4 6
IV. Amaliy xorijiy til 44 38 38 6 6 6 8 10 8 6
4.1. Amaliy xorijiy tilni o‘rganishning intensiv usullari 44 38 38 6 6 6 8 10 8 6
V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari 28 24 12 12 4 8 20
5.1. Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari 18 16 8 8 2 6 12
5.2. Tarjima ishini tizimli loyihalashtirish 10 8 4 4 2 2 8
VI. Maxsus fanlar 88 66 30 36 10 12 28 30 30
6.1. Badiiy tarjima va tahrir 30 22 10 12 4 4 12 12 6
6.2. Tarjimaning lingvomadaniy masalalari 30 22 10 12 4 4 6 12 12
6.3. Tarjimaning lingvistik aspektlari 28 22 10 12 2 4 10 6 12
VII. Pedagogik amaliyot 28 28 6 22
7.1. O‘zaro darslar tahlili 24 24 6 18
7.2. Ochiq darslar o‘tish 4 4 4
VIII. Malakaviy attestatsiya 14 14 14
Jami 288 200 76 124 10 78 36 36 36 36 36 36 36 36

 


  1. O‘quv rejasiga qo‘shimcha kiritiladigan modullar Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining buyrug‘i asosida amalga oshiriladi.
  2. O‘quv rejasidagi modullarga ajratilgan soatlar miqdori auditoriya va mustaqil ta’lim soatlarini qamrab oladi.
  3. Mazkur o‘quv reja asosida qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi yo‘nalishidan kelib chiqib ishchi o‘quv reja tuziladi va tayanch oliy ta’lim muassasasining Kengashida tasdiqlanadi. Bunda tayanch oliy ta’lim muassasasiga haftalik o‘quv yuklamasini saqlagan holda modullar hajmini 5% gacha o‘zgartirish huquqi beriladi.
  4. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash va amaliy xorijiy til modullari bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar ikkita kichik guruhlarga bo‘lib o‘qitiladi (har bir kichik guruhda kamida 10-12 nafargacha tinglovchilar bo‘lishi sharti bilan).
  5. Mashg‘ulotlar muammoli ma’ruza, seminar-trening, davra suhbati, munozara, kichik guruhlarda ishlash hamda boshqa interfaol metodlardan foydalangan holda olib boriladi.
  6. Ko‘chma mashg‘ulotlar oliy ta’lim, ilmiy-tadqiqot muassasalari va madaniy-ma’rifiy maskanlarda tashkil etiladi.
  7. Mustaqil ta’lim tegishli modul dasturida keltirilgan mavzular bo‘yicha tayyorlangan topshiriqlar asosida amalga oshiriladi.
  8. Pedagogik amaliyotda tinglovchilarning tegishli kafedralarda darslarni kuzatishi, ochiq ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazishi, o‘tkazilgan darslarni muhokama qilinishi va tanqidiy tahlil etilishi rejalashtirilgan.
  9. Tinglovchilarning malakaviy attestatsiyasi modullar bo‘yicha joriy nazorat, pedagogik amaliyot yakunlari, kasbiy faoliyat ko‘rsatkichlari, chiqish test sinovlari natijalari hamda Attestatsiya komissiyasida bitiruv ishini himoya qilish asosida o‘tkaziladi.

Izoh:

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha
o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashida ma’qullangan.
2016 yil «____» _____ dagi ____-sonli bayonnoma.

Oliy ta’lim muassasalari
Bosh boshqarmasi boshlig‘i
I.U.Majidov
Bosh ilmiy-metodik markaz
direktori
U.Sh.Begimqulov
ToshDO‘TAU rektori Sh.S.Sirojiddinov
ToshDO‘TAU huzuridagi tarmoq
markazi direktori
T.M.Tog‘ayev

Matnlarda xatolikka ko`zingiz tushsa, xato jumlani tanlab Ctrl+Enter tugmalariga bosing va bu haqda administratorga xabar yuboring.